"SUPERIOR FOOD GRADE"
CỒN LUYỆN TINH THỰC PHẨM

CO2 & ĐÁ KHÔ

GIỚI THIỆU

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

ĐÓNG GÒI VÀ VẬN CHUYỂN